Liturgia

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

sakramentu bierzmowania udziela się zwykle w czasie mszy świętej, aby jaśniej ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich inicjacja chrześcijańska zostaje dopełniona.

Obrzędy wstępne mszy świętej sprawuje się zgodnie z przepisami liturgicznymi.

LITURGIA SŁOWA

Po ewangelii, kandydaci do bierzmowania stają przed biskupem. Proboszcz (albo inny kapłan) przedstawia ich, prosząc o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii N.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Lud odpowiada: Amen.

Biskup wygłasza homilię, w której wyjaśnia odczytane teksty i w ten sposób wprowadza kandydatów, ich świadków i rodziców oraz całe zgromadzenie wiernych w głębsze zrozumienie misterium bierzmowania.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania:

Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: czy wierzysz w boga ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę kościoła: taka jest nasza wiara. Taka jestwiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając: amen.

 

LITURGIA SAKRAMENTU

WŁOŻENIE RĄK

Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup i obecni kapłani wyciągają ręce nad kandydatami. sam zaś biskup mówi: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Diakon podaje biskupowi święte krzyżmo. Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa albo jeśli przemawiają za tym okoliczności, biskup podchodzi do każdego kandydata. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata i podaje jego imię biskupowi albo kandydat sam podaje swoje imię. Biskup zwilża palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany: i z duchem twoim.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Liturgia eucharystyczna odbywa się w zwykły sposób. Bierzmowani, a także ich świadkowie, rodzice, mogą przyjąć komunię pod obiema postaciami.